Русија и Србија

Кључне речи:

русија и србија

„Руска реч“ ће покушати да српским читаоцима представи погледе најбољих руских политичких аналитичара о свим аспектима међународне политике Русије који се непосредно тичу Србије, као и о свим занимљивим и важним питањима директно везаним за руско-српске односе.

Ср­би­ја и Ру­си­ја су по­ве­за­не мно­штвом исто­риј­ских ве­за, религијским наслеђем и срод­ним је­зи­ци­ма. То­ком по­след­ње де­це­ни­је оја­ча­ли су по­ли­тич­ки, по­слов­ни и кул­тур­ни кон­так­ти ме­ђу на­шим зе­мља­ма. Гра­ђа­ни Ру­си­је све ви­ше по­се­ћу­ју Ва­шу зе­мљу, а гра­ђа­ни Ср­би­је у све ве­ћем бро­ју до­ла­зе да ра­де и жи­ве у Ру­си­ји. По­че­ли смо ви­ше да ко­му­ни­ци­ра­мо јед­ни са дру­ги­ма на људ­ском ни­воу.

Транспорт апсорбера који је произвео „Уралхиммаш“ у Панчево. Извор: i-mash.ru.
Карикатура: Дан Потоцки.
Јуриј Шевчук је и данас са својих 55 година врло активан и доследно се држи свог препознатљивог имиџа. Извор: ИТАР-ТАСС.
Са сусрета председника Србије и Русије, Томислава Николића и Владимира Путина (Сочи, септембар 2012).  Извор: Олег Прасолов / Росијска газета.
Извор: Студио сликања песком „SandPRO“.
Карикатура: Дан Потоцки.
Извор: Росијска газета.
+
Пратите нас на Фејсбуку!