Русија и Србија

„Руска реч“ ће покушати да српским читаоцима представи погледе најбољих руских политичких аналитичара о свим аспектима међународне политике Русије који се непосредно тичу Србије, као и о свим занимљивим и важним питањима директно везаним за руско-српске односе.

Ср­би­ја и Ру­си­ја су по­ве­за­не мно­штвом исто­риј­ских ве­за, религијским наслеђем и срод­ним је­зи­ци­ма. То­ком по­след­ње де­це­ни­је оја­ча­ли су по­ли­тич­ки, по­слов­ни и кул­тур­ни кон­так­ти ме­ђу на­шим зе­мља­ма. Гра­ђа­ни Ру­си­је све ви­ше по­се­ћу­ју Ва­шу зе­мљу, а гра­ђа­ни Ср­би­је у све ве­ћем бро­ју до­ла­зе да ра­де и жи­ве у Ру­си­ји. По­че­ли смо ви­ше да ко­му­ни­ци­ра­мо јед­ни са дру­ги­ма на људ­ском ни­воу.

Кључне речи

русија и србија

Булатовић: Амерички модел је исцрпио своју унутрашњу енергију

26. новембар 2015. Руска реч

Професор Момир Булатовић, бивши премијер и министар Југославије и председник СР Црне Горе (Србија), у свом излагању на конференцији „Jалта-Потсдам-Хелсинки-Београд: у трагању за безбедним светским поретком", изјавио је да га у данашњем свету највише забрињавају две чињенице: Америка је одлучила да се врати на Балкан а кинеска економија показује успоравање.

yakunin
MSU

Деђански: Ситуација са тероризмом гурана под тепих ради политичких интереса

19. новембар 2015. Руска реч

У Медија центру у Београду 18. новембра одржан је аналитички скуп у организацији Центра за развој међународне сарадње под називом „Легална акција Русије у Сирији и њен геополитички утицај на Балкан“. У скупу су учествовали истакнути аналитичари и новинари који су се бавили питањима Блиског Истока, а поред осталих и проф. др Стевица Деђански, председник Центра за развој међународне сарадње. „Руска реч" преноси део његовог излагања.

Glebova
Konferenc RUDN
Konuzin
 На врх
+
Пратите нас на Фејсбуку!