Русија и Србија

Кључне речи:

русија и србија

„Руска реч“ ће покушати да српским читаоцима представи погледе најбољих руских политичких аналитичара о свим аспектима међународне политике Русије који се непосредно тичу Србије, као и о свим занимљивим и важним питањима директно везаним за руско-српске односе.

Ср­би­ја и Ру­си­ја су по­ве­за­не мно­штвом исто­риј­ских ве­за, религијским наслеђем и срод­ним је­зи­ци­ма. То­ком по­след­ње де­це­ни­је оја­ча­ли су по­ли­тич­ки, по­слов­ни и кул­тур­ни кон­так­ти ме­ђу на­шим зе­мља­ма. Гра­ђа­ни Ру­си­је све ви­ше по­се­ћу­ју Ва­шу зе­мљу, а гра­ђа­ни Ср­би­је у све ве­ћем бро­ју до­ла­зе да ра­де и жи­ве у Ру­си­ји. По­че­ли смо ви­ше да ко­му­ни­ци­ра­мо јед­ни са дру­ги­ма на људ­ском ни­воу.

books
zheleznyak
zheleznyak
State Duma Deputy Speaker Sergei Zheleznyak
Fedor Emelianenko

Комерсант: Премијер Србије се не понаша као прави пријатељ Запада

20. јун 2016. Руска реч

Српски премијер је неочекивано отказао предвиђене за ову седмицу посете Америци и Бриселу, и индиректно оптужио Запад за покушаје да изазове хаос у Србији. Истовремено се у српским медијима појављује информација о плановима отварања руске војне базе поред Београда. У Србији говоре о озбиљној кризи у односима са Западом и заокрету према Русији. Упућени саговорници листа Коммерсант у Београду сматрају да српски премијер може да искористи целу ситуацију да би стекао већу подршку Запада. У Бриселу не виде разлог за панику.

батакович 1
zheleznyak
+
Пратите нас на Фејсбуку!