Русија и Србија

„Словце” о Словенима

„Словце” о Словенима

Пре непуних 150 година велики руски геније написао је своје виђење „словенског питања” које ни данас није изгубило ништа од своје актуелности. Текст под називом „Једно сасвим засебно ’словце’ о Словенима које сам одавно хтео да искажем” Фјодор Достојевски је објавио 1877. године у „Пишчевом дневнику”. Превели смо тај чланак ексклузивно за наше читаоце.

ПРЕДГОВОР

„Руска реч“ ће покушати да српским читаоцима представи погледе најбољих руских политичких аналитичара о свим аспектима међународне политике Русије који се непосредно тичу Србије, као и о свим занимљивим и важним питањима директно везаним за руско-српске односе.

Ср­би­ја и Ру­си­ја су по­ве­за­не мно­штвом исто­риј­ских ве­за, религијским наслеђем и срод­ним је­зи­ци­ма. То­ком по­след­ње де­це­ни­је оја­ча­ли су по­ли­тич­ки, по­слов­ни и кул­тур­ни кон­так­ти ме­ђу на­шим зе­мља­ма. Гра­ђа­ни Ру­си­је све ви­ше по­се­ћу­ју Ва­шу зе­мљу, а гра­ђа­ни Ср­би­је у све ве­ћем бро­ју до­ла­зе да ра­де и жи­ве у Ру­си­ји. По­че­ли смо ви­ше да ко­му­ни­ци­ра­мо јед­ни са дру­ги­ма на људ­ском ни­воу.

Вести и чланци
Руско-српске односе треба модернизовати

Руско-српске односе треба модернизовати

27. август 2015. Дарја Басова

Актуелни модел односа између Русије и Србије подразумева ослањање на духовну, културну и историјску блискост наших народа. Међутим, у условима глобалних и регионалних геополитичких трансформација неопходно је створити модернистички модел, заснован на прагматичном приступу. Представљамо вам мишљење младог балканолога Дарје Басове које је она објавила у свом личном блогу.

Срби у руској књижевности – 2. део

Срби у руској књижевности – 2. део

15. август 2015. Данка Радовановић

Током 20. века о Србима су писали многи руски аутори. Познати писци Л. Андрејев, В. Пикуљ, Ј. Семјонов и Е. Лимонов обратили су посебну пажњу на важне догађаје из новије историје српског народа.

Србија профитира у „трговинском рату”

Србија профитира у „трговинском рату”

13. август 2015. Јелена Малишева, Ана Дерјабина, РБК

Русија је западноевропским земљама увела ембарго на увоз намирница, али није успела да га у потпуности надомести робом из других земаља, иако је било планирано да се увоз из Јужне Америке и Азије повећа још у јесен 2014. године. Статистика показује да су поједине земље због руског ембарга на добитку. Међу њима су Пакистан, Белорусија, Србија и Чиле.

Срби у руској књижевности – 1. део

Срби у руској књижевности – 1. део

9. август 2015. Данка Радовановић

Од првих деценија 19. века до наших дана руски писци у својим делима пишу о Србима. Привлачи их непрекидна и неуморна борба српског народа против разних завојевача, привлачи их национални колорит далеке братске земље и егзотични ликови Срба који су долазили на школовање у Русију или се трајно у њој настањивали. У првом делу нашег истраживања погледајмо како Србе виде и описују познати руски писци и песници 19. века.

x
Повежите се са
„Руском речи“
НА ВРХ