Русија и Србија

ПРЕДГОВОР

„Руска реч“ ће покушати да српским читаоцима представи погледе најбољих руских политичких аналитичара о свим аспектима међународне политике Русије који се непосредно тичу Србије, као и о свим занимљивим и важним питањима директно везаним за руско-српске односе.

Ср­би­ја и Ру­си­ја су по­ве­за­не мно­штвом исто­риј­ских ве­за, религијским наслеђем и срод­ним је­зи­ци­ма. То­ком по­след­ње де­це­ни­је оја­ча­ли су по­ли­тич­ки, по­слов­ни и кул­тур­ни кон­так­ти ме­ђу на­шим зе­мља­ма. Гра­ђа­ни Ру­си­је све ви­ше по­се­ћу­ју Ва­шу зе­мљу, а гра­ђа­ни Ср­би­је у све ве­ћем бро­ју до­ла­зе да ра­де и жи­ве у Ру­си­ји. По­че­ли смо ви­ше да ко­му­ни­ци­ра­мо јед­ни са дру­ги­ма на људ­ском ни­воу.

Вести и чланци
Милан Панић: Економске санкције помажу Путину

Милан Панић: Економске санкције помажу Путину

13. април 2015. Ренат Абдулин, „Московски комсомолац“

„Московски комсомолац“ је разговарао са Миланом Панићем како о догађајима од пре двадесет година, тако и о текућој ситуацији, јер се аналогија између њих понекад сама намеће. Српски политичар и амерички милионер спреман је да помогне Кремљу у успостављању мира у Украјини.

x
Повежите се са
„Руском речи“
НА ВРХ